مصطفی حاجیوند امیری | یه شره من تیکته

مصطفی حاجیوند امیری | یه شره من تیکته

نام اثر : یه شره من تیکته خواننده : مصطفی حاجیوند امیری
سبک : شاد جشنی | گویش : بختیاری
شماره تماس جهت اجرای جشن :  ۰۹۳۸۰۳۰۲۷۸۶
مصطفی حاجیوند